Joke on October 20th

As an airplane is about to crash, a female passenger jumps up frantically and announces:

"If I'm going to die, I want to die feeling like a woman."

She removes all her clothing and asks:

"Is there someone on this plane who is man enough to make me feel like a woman?"

A child's logic

My 5-year-old son Neel, came running to me one day and said:

"Papa, I want to get married"

Amused, I said: "You know you need a girl to get married."

Neel replied: "I already have a girl in mind."

"And who is that?" I asked.

"Granny!" exclaimed Neel.

Kế hoạch cưa trai

(Hanah Shop) - Tao sẽ cua chàng, bằng mọi giá. Đừng ngăn cản tao. Tôi nói gần như hét vào mặt con nhỏ bạn không-thể-thân-hơn được của mình. Trong khi 6 con mắt cùng mồm nó vẫn đang mở toang hoác như chưa kịp nuốt những lời vàng ngọc tôi vừa thốt ra, thì tôi tiếp tục gặm ổ bánh mỳ dang dỡ.